AFT - ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING

VTA - VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Våre
tiltak

Det er NAV Indre Fosen som henviser personer til vårt AFT-tiltak både i Leksvik og Rissa. Vi har i dag 10 plasser totalt. Plassene er tiltenkt deltakere som har behov for arbeidstrening med oppfølging og personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter for utdanning og utforske arbeidsmarkedet. Tiltaket har som overordnet mål å bidra til å styrke deltakerens mulighet for å komme i ordinært arbeid eller videre utdanning. Tiltaket gjennomføres hovedsakelig i eksterne bedrifter med oppfølging både av deltaker og bedrift.

 

Varigheten av tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov og vedkommendes reelle muligheter på arbeidsmarkedet. Varigheten på tiltaket ligger normalt på 9 måneder, men en gylden regel er at tiltaket skal vare så kort tid som mulig, men så lenge som nødvendig.

 

Varig tilrettelagt arbeid - VTA, er kort fortalt arbeidsplasser som NAV tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. 

 

Varigheten av tiltaket er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset etter gjennomført prøvetid på 6 måneder. 

 

Deltakerne mottar uførepensjon i tillegg til bonuslønn. Lønnen samordnes med uførepensjon etter ordinære regler. For deltakere som foreløpig ikke er innvilget/ikke har rettigheter til uførepensjon vil det være aktuelt med andre folketrygdytelser.

TIL TOPPEN